VELINGREGLEMENT

REGLEMENT VEILING dd 27 februari 2017

 

Artikel 1.

1.

Leden en niet-leden kunnen kavels inleveren bij de veilingmeester. De kavels dienen goed verzorgd te zijn. De kavels dienen te worden ingeleverd in correct ingevulde kavelmapjes, en vergezeld te zijn van een ingevuld aanbiedingsformulier in drievoud. Beide worden door de vereniging hiervoor beschikbaar gesteld.

2.

De veilingmeester geeft na inschrijving van de kavels, als bewijs van ontvangst, het door hem ondertekende tweede gedeelte van het  aanbiedingsformulier aan de inzender met daarop vermeld de inschrijvingsnummers van de kavels. Een ander gedeelte gaat naar de penningmeester.  Het derde gedeelte behoudt de veilingmeester zelf.

3.

Een inzender kan op het aanbiedingsformulier aan de veilingmeester verzoeken om een kavel dat bij het eerste of tweede aanbod niet is toegeslagen aan hem te retourneren. Hij is dan de kosten, genoemd in artikel 8 lid 4 verschuldigd.

4.

Bij het invullen van de kavelmapjes dient de inzender voor de zegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen gebruik te maken van de speciale catalogus der N.V.P.H., de 1e en 2e editie van de Specialiteit catalogus Nederland, de speciale catalogus plaatfouten Nederland, of de postzegelcatalogus Zonnebloem voor Suriname en Indonesië  en voor de overige landen van de catalogi van Yvert et Tellier of Michel.

 

Het voorgaande is niet van toepassing op “massawaar”.

5.

De veilingmeester heeft het recht kavels, die niet correct worden aangeleverd, te weigeren.

 

Artikel 2.

1.

De veilingmeester geeft een zo goed mogelijke omschrijving van de toestand en de kwaliteit van de kavels. Hij heeft het recht kavels te splitsen of te combineren, wanneer hij dit gunstiger acht voor een goede gang van zaken. Hij deelt de kavels in naar gewone kavels en “massawaar”.

2.

Het is inzenders toegestaan voor een ingeleverd kavel een minimale opbrengst te verzoeken, indien de cataloguswaarde van de desbetreffende kavel het bedrag van € 50 te boven gaat. Bedraagt de gestelde limiet 20% of meer van de cataloguswaarde, dan moet de veilingmeester deze limiet als een bod van de inzender zelf beschouwen.

3.

De veilingmeester bepaalt de maand waarin het kavel zal worden geveild. Hij stelt de inzetprijs van het kavel vast tenzij de inzender gebruik maakt van artikel 2 lid 2.

4.

Indien de inzender van mening is dat een omschrijving onjuist is, en/of hij de inzetprijs te laag acht, kan hij voor de veiling het kavel kosteloos terugvorderen.

 

Artikel 3.

De kavels blijven het eigendom van de verkoper, zolang deze nog niet via de veiling zijn verkocht.

 

Artikel 4.

De meest biedende is de koper van de desbetreffende kavel. Na de afslag is deze hoogste bieder verplicht het kavel te aanvaarden en te betalen na afloop van de veiling.

 

Artikel 5.

Het opbieden geschiedt in stappen volgens onderstaande tabel:

tot  €     5,00  met   € 0,20

van   €  5,00  tot  €   20,00  met   € 0,50

van € 20,00  tot  €   50,00  met   € 1,00

van € 50,00  tot  € 100,00  met   € 2,00

van €100,00                        met   € 5,00

 

Artikel 6.

Leden kunnen een schriftelijk bod uitbrengen. Dit bindende bod dient voor aanvang van de veiling in het bezit te zijn van de veilingmeester. Indien het hoogste bod uit de zaal gelijk is aan het hoogste schriftelijke bod wordt het kavel toegeslagen aan de bieder in de zaal.

Wanneer iemand via een schriftelijk bod een kavel heeft gekocht, moet hij hiervan op de hoogte gesteld worden door de veilingmeester; uiterlijk acht dagen na melding dient het kavel aan de veilingmeester, danwel aan de penningmeester te worden betaald, waarna hem direct het kavel wordt toegezonden. De kosten van toezending komen voor rekening van de bieder.

 

Artikel 7.

1.

Indien een kavel niet wordt toegeslagen, zal de veilingmeester het desbetreffende kavel op een later tijdstip opnieuw ter veiling aanbieden.

Een kavel kan slechts driemaal op de kavellijst worden geplaatst

 

Artikel 8.

1.

Bij afrekening van kavels van leden zal van elke koper 5%- en van elke verkoper 5% worden ingehouden van de opbrengst ten bate van de vereniging.

2.

Bij afrekening van kavels van niet- leden zal van elke koper 5%- en van elke verkoper 10% worden ingehouden ten bate van de vereniging.

3.

Indien een kavel pas na een tweede maal op de veiling te zijn aangeboden wordt toegeslagen, wordt voor de inzender het bedrag bedoeld in de voorgaande leden verhoogd met € 0,25. En indien de toeslag eerst bij het derde aanbod op de veiling plaats heeft, met € 0,50.

4.

Indien een inzender een kavel, dat bij het eerste of het tweede aanbod op de veiling niet wordt toegeslagen, retour verlangt, is hij daarvoor een bedrag van € 0,50 verschuldigd. Na het derde aanbod op de veiling wordt het kavel aan de inzender geretourneerd tegen betaling van € 0,50.

5.

Voor bijzondere veilingen kan het bestuur een afwijkend percentage vaststellen. Dit percentage dient bij de betreffende veilinglijst te worden vermeld.

 

 

Artikel 9.

Kopers hebben het recht een zegel die een veilingopbrengst van € 250,00 overschrijdt te laten keuren. Van de wens tot keuring dient gelijktijdig met de betaling van het kavel mededeling aan de veilingmeester te worden gedaan.

 

De verkoper moet vooraf akkoord gaan met een keuring.

 

Bij een negatieve keuringsuitslag betaalt de verkoper de kosten, bij een positieve uitslag betaalt de koper de keuring.

 

Artikel 10.

De veilingmeester of de penningmeester rekenen binnen veertien dagen nadat de veiling heeft plaats gevonden, of indien artikel 9 van toepassing is, binnen veertien dagen na de uitslag van de keuring, met de verkoper af.

 

Artikel 11.

1.

Eventuele klachten over gekochte kavels, met uitzondering van “massawaar” , waarop geen reclame mogelijk is, moeten binnen 3 dagen na koop, dan wel bij schriftelijke bieding na toezenden van het kavel, schriftelijk bij de veilingcommissie worden ingediend. De kavel moet dan nog in precies dezelfde staat zijn, als toen deze werd afgegeven. Na de gestelde termijn worden geen klachten meer in behandeling genomen.

2.

De klacht wordt door de veilingcommissie behandeld. Deze geeft binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie. Indien de veilingcommissie de klacht gegrond verklaart wordt het kavel teruggenomen. Indien de koper het niet eens is met de reactie van de veilingcommissie kan hij  binnen 7 dagen na ontvangst van het antwoord van de veilingcommissie zich met zijn klacht schriftelijk tot het bestuur wenden. Het bestuur  beslist  binnen een maand over de kwestie.

Artikel 12.

In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het bestuur.